852n3 4t3k7 b9es8 isd48 y9tdi 839hy hfk8y b2d49 959ei 7s5af 3yeh2 renrn 83yiz ekihd ih8hr fe7ae d43i9 n4d5f t37ba thn5t sb4rk Μας τρίβουν την αλήθεια στη μούρη και εμείς κοιμόμαστε !!!!!! |

Μας τρίβουν την αλήθεια στη μούρη και εμείς κοιμόμαστε !!!!!!

2021.12.01 05:41 holym23 Μας τρίβουν την αλήθεια στη μούρη και εμείς κοιμόμαστε !!!!!!

Μας τρίβουν την αλήθεια στη μούρη και εμείς κοιμόμαστε !!!!!! submitted by holym23 to greece [link] [comments]


2021.12.01 05:41 punkrockdavid Does anyone else just get horny and scour Reddit for porn while high?

submitted by punkrockdavid to cocaine [link] [comments]


2021.12.01 05:41 -Adeswa- She's asleep. 😻

She's asleep. 😻 submitted by -Adeswa- to cats [link] [comments]


2021.12.01 05:41 hard2resist What are the roles of an e-commerce accountant and what are my expected responsibilities?

I'm just wondering if it's a good idea for my career for an IT consultancy firm. I'm a fresh graduate with limited experience in e-commerce in the past.
I would like to know what software is required to work as an accountant in an IT firm?
What would be my role and how can I strategically help them?
I am looking for expert opinions on this.
submitted by hard2resist to careerguidance [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Relative_Style_970 back to the future car situation at canoo

i have feeling canoo will either be a massive success or if not will become like a cult culture and if it doesn't work out can see it turning out how the delorean car turned out a failure who knows i think the valuations are too cheap compared to the competition as of now but time will really tell.
submitted by Relative_Style_970 to canoo [link] [comments]


2021.12.01 05:41 katndc4ts ibuki mioda but tan

ibuki mioda but tan submitted by katndc4ts to danganronpa [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Fabulous_Muffin_4498 World Mobile, Paje zanzibar, Tanzania

I’m in paje a little town on zanzibar, Tanzania. Last month I saw a car with world mobile logo on it next to my hotel. Since last week I see worldmobile as an internet connection on my phone. Does anybody know where the connect is in paje ? Would love to talk with somebody our see it live in action.
submitted by Fabulous_Muffin_4498 to WorldMobileToken [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Low-Butterscotch9461 List

When list signatur is 15.000. what will happen? This is about change for binance list or when signatur is ready, immediately will list. Which one?
submitted by Low-Butterscotch9461 to dogelon [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Accurate_Hornet Can i unplug and replug my HDD?

Hi all,
I recently set up my miner through my laptop using an external hdd, it's still plotting. Once i start mining, can I pause the process and remove the HDD? And will i be able to restart it later without plotting again?
submitted by Accurate_Hornet to BTDEX [link] [comments]


2021.12.01 05:41 BeachBetter6474 Persona 5, y u no release on switch

I’ve been wanting to check this game out for a while but it isn’t on the switch.
submitted by BeachBetter6474 to Persona5 [link] [comments]


2021.12.01 05:41 qspit Minifig storage

submitted by qspit to LegoStorage [link] [comments]


2021.12.01 05:41 OFacctsOnly Help me Buy Gifts for my family!

I'm raising $20,000.00 until 12/24/2021 for Help me Buy Gifts for my Family. Can you help? https://paypal.com/pools/c/8F8cxUShTA
submitted by OFacctsOnly to fundraiser [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Fraysa IStartupConfigureServicesFilter not working

4
My project has a core library with a IWebHostBuilder extension that registers several services for all my ASP.NET Core apps that utilize it:

public static IWebHostBuilder ChaseDefaults(this IWebHostBuilder builder) where TStartup : class { builder = builder .ConfigureServices((ctx, services) => services.AddSingleton(new MyStartupFilter(ctx, services))) .UseStartup() .UseSetting(WebHostDefaults.ApplicationKey, ApplicationEnvironment.Name); return builder; } 
I'm using the IStartupFilter interface to register a startup filter in order to call a few middlewares before the host's Startup.Configure method is called, which works great:
public class MyStartupFilter : IStartupFilter { private readonly WebHostBuilderContext _context; public MyStartupFilter(WebHostBuilderContext context, IServiceCollection services) { _context = context; } public Action Configure(Action next) { return (app) => { // Some middlewares next(app); }; } } 
However, I also want to achieve the same behavior for ConfigureServices. To achieve this, I called a custom ConfigureServices method in my constructor of my startup filter. However, it does not seem right to do it this way.
I found about the IStartupConfigureServicesFilter which is in order to register a few services before the host's Startup.ConfigureServices method is called. I know this interface is deprecated, however I do still want to use it to achieve my goal as I can't think of another solution.
When I tested things, it seems like ASP.NET Core is ignoring this filter, and when searching on ASP.NET Core source code on GitHub it seems like there are no references for it at all.
Any idea how to achieve what I want without the use of this deprecated filter?
submitted by Fraysa to aspnetcore [link] [comments]


2021.12.01 05:41 PurpleFunk36 What is the worst pun you have seen used in an advertisement?

submitted by PurpleFunk36 to AskReddit [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Strange_Maximum8852 FortiGate SSL-VPN using windows AD groups with Privacyidea

I want to use Active Directory users for authentication and it worked with me
but I couldn’t configure the authentication to be work per Active Directory Group
Now all Active Directory Groups can connect to FortiGate using ssl-vpn but I want to specify only some groups to be authenticated groups
rule all users can connect, and it work with no errors
but when try to configure policy to specific domain group it didn’t work and it gives me the permission is denied
submitted by Strange_Maximum8852 to fortinet [link] [comments]


2021.12.01 05:41 PfoorKhoays 🌀 GreenFEG presale is LIVE | New, exclusive and limited NFT collection coming soon 🔥 Launch @ 19:00 UTC ✅

🔥 Mint exclusive Green FEG NFTs 🔥
✅ RUG FREE - 100% SAFE
The Telegram group is growing extremely fast. DO NOT miss out. We are FULLY DOXXED on video chat through telegram. We will stay live for around 2+ hours every day to let everyone know that we are active and working hard. We are putting 100% into our project! New and unique NFTs are being created that are going to be exclusive for GreenFEG community
About Green FEG
Green FEG says no to rugs and scammers, we want to help people suffering from all the scams on the BSC. People scam because it's easy, but we want to do provide you with a safe token with excellent rewards and benefits from holding even though it will be harder! We have a real use case to develop, we will need a lot of funds to provide on our promises. Because of this, we are trying to get our name out there so we can have a successful launch so we can kickstart our development for the use case. We want to be pioneers in the NFT scene, that's why we will create Green FEG NFTs, which will be a limited edition release. Green FEG will be the beginning of a different NFTs collection series. We are currently developing DAPP marketplace where you can trade those NFTs with a minor minting price and minor transaction fees.
We have a lot to give! This is why we are launching GreenFEG, you just have to hold some to get crazy rewards based on volumes.
A % of every transaction will be automatically distributed to holders. These rewards will be with BNB, cause you know why wouldn't we choose it! We have a presale still live which is 66% sold already! So get in while you can because if you miss it you will regret it! As we are going to the stars. The moon is FUD!
Why choose us?
✅ DOXXED TEAM ON LIVE VIDEO
🏆 3% Liquidity
🏆 6% $BNB Rewards
🏆 4% Marketing
🔐 Locked Liquidity on Launch
🏆 Devs have a safe record on previous launches and are doxxed on video live chat and will be live every day
Bot free group, Our TG is now open to the public, Join the community before we launch!
Tokenomics:
- 13% Total Tax
- 6% Reward to Holders
- 3% liquidity pool
- 4% Marketing
JOIN OUR COMMUNITY TODAY!
✅ Verified BSC Contract: 0x6A3467E83e7f38bC386028218Be4EE3321388F9E
🔏 FULL AUDIT by DYOR
OFFICIAL LINKS:
🔐 LP Locked : https://deeplock.io/lock/0xE7dE194fD2Ad5852891346c1bDa856612Bb24B2c
🔐 Renounced : https://bscscan.com/token/0x6A3467E83e7f38bC386028218Be4EE3321388F9E
🔐 Pancake : https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x6A3467E83e7f38bC386028218Be4EE3321388F9E
submitted by PfoorKhoays to CryptocurrencyICO [link] [comments]


2021.12.01 05:41 RLCD-Bot [Titanium White Dominus] [Titanium White 20XX] [Titanium White Helios] [Titanium White Chakram]

submitted by RLCD-Bot to RLCustomDesigns [link] [comments]


2021.12.01 05:41 chanagrc 113021 KEEHO on Twitter

113021 KEEHO on Twitter submitted by chanagrc to P1Harmony [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Fly_Surf_Eat_Shaka Camp Arpee (Art by Xyphonee)

Camp Arpee (Art by Xyphonee) submitted by Fly_Surf_Eat_Shaka to RPClipsGTA [link] [comments]


2021.12.01 05:41 JunketFine9441 Sugar baby me 💋💛

Sugar baby me 💋💛 submitted by JunketFine9441 to SugarDaddyMeet_Sites [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Distinct_Gate_2056 Looking for scholarships

Looking for scholarships submitted by Distinct_Gate_2056 to AxieScholarships [link] [comments]


2021.12.01 05:41 NoSuccess8905 Landon powers?

Kaleb got a power upgrade and basically a vampire -dragon hybrid now and even Ethan has powers, I am like really like writers can give these powers but where are Landon's powers?
I mean it's like I have given up hopes on seeing Landon as a supernatural, I mean even it's nice way to treat his character.
Why given Ethan powers anyway? Gosh I hope Landon gets some kind of power boost other wise it will be the same thing again and again with Landon and I don't want that.
submitted by NoSuccess8905 to LegaciesCW [link] [comments]


2021.12.01 05:41 Think_Way7735 Upotreba lijeka -medrol-

Pozdrav, zanima me da li je iko od Vas koristio medrol ili solu medrol, u kojoj dozi, koliko dugo i da li je imao nuspojava.
submitted by Think_Way7735 to croatia [link] [comments]


2021.12.01 05:41 avstanczak Had Apprehend treatment today. What should I do to make sure it works? Any ways to monitor well or what can I do to make sure it’s effective

submitted by avstanczak to Bedbugs [link] [comments]


2021.12.01 05:41 shaneswa $25 or walk McDonald’s Employment Boycott

$25 or walk McDonald’s Employment Boycott submitted by shaneswa to ClassPoliticsTwitter [link] [comments]


http://lava-salon.ru